Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
szukajka_btt.gif

Ochrona wizerunku w Internecie


Data publikacji: 2015-04-09 14:44:40  
Podczas użytkowania internetu bardzo łatwo jest naruszyć prawa innych osób, w tym w szczególności prawa do ochrony wizerunku. Zamieszczanie różnego rodzaju zdjęć czy też filmów z udziałem innych osób może się łączyć z powstaniem naszej odpowiedzialności prawnej, dlatego też warto wiedzieć, co możemy, a czego nie możemy zamieszczać w internecie.

Czym jest wizerunek?

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, które podlega ochronie przepisów prawa cywilnego oraz prawa autorskiego. Sądownictwo polskie definiuje „wizerunek” jako „wytwór materialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby”(1) . Wskazuje ono także, że pod tym pojęciem kryją się poza cechami fizycznymi stanowiącymi wygląd danej osoby, także inne cechy człowieka jak choćby jego głos(2).

Wizerunek stanowi cechę, która przynależeć może tylko osobie fizycznej. Stanowi on oddzielne i niezależne dobro osobiste, które nie może zostać przeniesione na inne podmioty.

Ochrona wizerunku w przepisach prawa

Wizerunek, będąc dobrem osobistym podlega ochronie wskazanej w Kodeksie cywilnym. Wspomniana ochrona opiera się przede wszystkim na możliwości żądania zaniechania działania zagrażającego dobru osobistemu, a także dokonania czynności niezbędnych do usunięcia jego skutków, jednakże tylko w przypadku, gdy omawiane działanie jest działaniem bezprawnym. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Dodatkowo, jeśli w skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Szczególna ochrona została udzielona wizerunkom w przepisach prawa autorskiego. Otóż przede wszystkim wizerunek chroniony jest poprzez wprowadzenie w art. 81 prawa autorskiego zakazu rozpowszechniania wizerunku bez zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Oznacza to, iż aby móc udostępnić wizerunek jakiejś osoby musimy najpierw uzyskać jej zgodę. Rozpowszechnianie winno być w tym przypadku definiowane zgodnie z definicją przyjętą w art. 6 ustawy. Chodzi zatem o sytuację, w której bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem(3). Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie rozpowszechnianiem wizerunku jest również samo zamieszczenie na portalu tzw. głębokiego linku (deep link), umożliwiającego użytkownikom bezpośrednie otwarcie rekomendowanej witryny z wizerunkiem jakiejś osoby(4).

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów słusznie wskazuje się, iż wspomniana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku musi być wyraźna, niewątpliwa i nie może mieć charakteru dorozumianego, jednakże może zostać ona wyrażona w dowolny sposób, a więc pisemnie bądź nawet ustnie(5). W przypadku braku uzyskania takiej zgody osoba, której wizerunek został wykorzystany może domagać się zaniechania takiego działania (art. 83 w zw. z art. 78 ust 1), a także tego, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. W przypadku zawinionego naruszenia sąd ma możliwość przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać sprawcę do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Przesłanką ochrony rozpowszechniania wizerunku jest bezprawność działania. Należy w tym miejscu zauważyć, iż zgoda osoby, której wizerunek ma być rozpowszechniany stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność takiego czynu. W literaturze zaznacza się jednak, że zgoda będzie wyłączać bezprawność czynu tylko w przypadku, gdy będzie precyzyjna. Oznacza to, iż zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku musi oznaczać świadomą zgodę na nastąpienie określonych zdarzeń.

Ustawodawca wprowadził trzy wyjątki od zasady konieczności uzyskania zgody podmiotu do rozpowszechniania jego wizerunku. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy osoba, której wizerunek został rozpowszechniony otrzymała w zamian umówioną zapłatę za pozowanie. Uznaje się bowiem, iż zapłata za pozowanie stanowi wynagrodzenie za udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Drugim wyjątkiem jest rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, czy też zawodowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego: „do osób powszechnie znanych można zaliczyć takie osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą lub społeczną. Są to osoby, które uczestniczą w życiu publicznym”(6). Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej wymaga spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, wizerunek powinien być wykonany w związku z pełnieniem wymienionych w tym przepisie funkcji i, po drugie, rozpowszechnienie wykonanego w takich warunkach wizerunku musi pozostawać w związku z pełnieniem przez sportretowanego wymienionych funkcji(7).

Trzecią sytuacją, gdy możemy rozpowszechniać wizerunek osoby bez jej zgody jest publikowanie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, czy też impreza publiczna. Do takiej sytuacji dochodzi jednakże jedynie, jeśli wizerunek stanowi element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia. Rozstrzygające znaczenie ma więc w tym wypadku ustalenie w strukturze przedstawienia relacji między wizerunkiem osoby a pozostałymi elementami(8).

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego umieszczenie wizerunku na portalu internetowym, choćby w postaci zdjęcia grupowego sprzed kilkunastu lat, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby na nim występującej stanowi podanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych(9). W podanym wyroku sąd stwierdza, iż zamieszczenie takiego zdjęcia bez oznaczania osób na nim występujących nie stanowiłoby danych osobowych, gdyż bez wątpienia ustalenie tożsamości takiej osoby wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Podsumowanie
Umieszczanie zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody wiąże się z możliwością powstania odpowiedzialności za naruszenie prawa do ochrony wizerunku. Szczególną uwagę należy więc zwracać na rodzaj zamieszczanego zdjęcia, biorąc pod uwagę to, czy osoby na nim występujące są jedynie przypadkowym szczegółem jakiejś fotografowanej całości, czy są one osobami publicznymi oraz w jakim charakterze są przedstawione. Biorąc pod uwagę powyższe porady z pewnością unikniemy niepotrzebnych kłopotów z prawem.

Informacje pochodzą portalu ecrit.pl

______________
Przypisy:
(1) Wyrok SN z dnia 27 lutego 2003 r. , sygn. IV CKN 1819/00.
(2) Wyrok SA w Gdańsku z dnia 21 czerwca 1991 r., I ACr 127/91.
(3) J . Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, za: J.Barta „Prawa autorskie i prawa pokrewne”.
(4) Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 lipca 2004 r., sygn.. I ACa 564/04.
(5) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2009 r. , sygn. VI ACa 5/09.
(6) Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r., sygn. I CSK 465/08
(7) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2003 r., sygn. VI ACa 120/03.
(8) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r., sygn. I ACa 957/01.
(9) Wzrok NSA z dnia 18 listopada 2009 r., sygn. I OSK 667/09.
Redaktor: majalena / Edycja: majalena
Wymagany flash 8!
Powrót do poprzedniej strony
   
Ilość wyświetleń: 9233
Aby dodać komentarz - zaloguj się:

Login: Hasło: Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zaloguj się i opublikuj
Pogoda w rejonie:
Pogoda
Temperatura: 4 C, Wilgotność: 93 %,
Ciśnienie: 1011 hPa, Wiatr: 7 kph
Zobacz też:

Regeneracja manualnych skrzyń biegów
Regeneracja turbosprężarek
2016-01-20 22:22:58
Jak bezpiecznie parkować...
Jest nas 48036 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28353 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Partnerzy: turbiny.net, naprawa-skrzyni.pl, skrzyniebiegow.net
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (49)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 1.47sek przez NOXe Engine Å.