Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
szukajka_btt.gif
Regeneracja turbosprężarek
REGULAMIN KONKURSU „Majówkowy konkurs z bezpieczniej.pl- Co wiesz o Bezpieczeństwie?”1. Definicje. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte...
Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU „Majówkowy konkurs z bezpieczniej.pl- Co wiesz o Bezpieczeństwie?”
 

1. Definicje.

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

(a) Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

(b) Komisja Oceny - oceniające odpowiedzi na Pytania opisowe jury konkursowe, w skład którego wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora.

(c) Konkurs - konkurs pod nazwą „Majówkowy konkurs z bezpieczniej.pl- Co wiesz o Bezpieczeństwie?”, opisany Regulaminem.

(d) Nagrody - następujące nagrody przyznawane w Konkursie: kody promocyjne uprawniające do skorzystania z wersji PRO Aplikacji Bezpieczny Lokalizator – Pakiet zielony.

(e) Okres - termin od dnia 02.05.2013 r. do dnia 16.05.2013 r.

(f) Organizator - podmiotem urządzającym Konkurs jest spółka pod firmą RORK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres rejestrowy: ul. Promienista 83, 60-141 Poznań), REGON 301306335, NIP 7792368304, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000344551, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.

(g) Pytanie opisowe - trzy pytania konkursowe, dostępne na Stronie profilu Facebook Bezpieczniej.pl. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na Pytania ma charakter spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych.

(h) Rating - średnia ocena odpowiedzi danego Uczestnika na Pytanie opisowe stanowiąca średnią ocen przyznanych tej odpowiedzi na Pytanie opisowe przez wszystkich oceniających przedmiotową odpowiedź Uczestników (w skali 1 oddany głos = 1 punkt).

(i) Regulamin - niniejszy regulamin.

(j) Strona profilu Facebook Bezpieczniej.pl – funpage Bezpieczniej.pl powiązany z nazwą domenową: www.facebook.com/bezpieczniejpl.

(k) Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(l) Uczestnik - osoba fizyczna.

(m) Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na: (i) otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora; (ii) przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (jeżeli przekazywane dane należy - zgodnie z prawem Terytorium - postrzegać jako Dane); (iii) wykorzystywanie utworu stanowiącego odpowiedź na Pytanie opisowe na następującym polu eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie przy wykorzystaniu Strony profilu Facebook Bezpieczniej.pl na potrzeby Ratingu.2. Warunki uczestnictwa.

Warunkiem udziału w Konkursie, jest kumulatywne spełnienie następujących warunków (w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia Okresu: (i) uzyskanie statusu Uczestnika, (ii) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na Pytania (iii) udzielenie Zgody.


3. Ochrona Danych.

Wszelkie Dane dotyczące Uczestników, a zebrane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora.


4. Ocena.
Odpowiedzi na Pytania opisowe zostaną ocenione przez Komisję Oceny poprzez Rating.
 

5. Kryteria oceny.
Członkowie Komisji Oceny oceniając odpowiedzi na Pytania opisowe będą kierować treścią merytoryczną odpowiedzi. W następnej kolejności pod uwagę brane będą aspekty semiotyczne (językowe) odnoszące się do odpowiedzi na Pytanie opisowe. Komisja Oceny kierując się opisanymi kryteriami będzie przyznawać odpowiedziom na Pytania opisowe punkty - w skali od 0 do 10.

 

6. Zwycięzcy Konkursu.
Zwycięzcami Konkursu będą Uczestnicy, których odpowiedzi na Pytanie opisowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny (ocena wyrażona w postaci liczby przyznanych punktów). Dziesięciu zwycięzców otrzyma Nagrody w postaci kodów promocyjnych uprawniających do skorzystania z wersji PRO Aplikacji Bezpieczny Lokalizator – Pakiet zielony.


7. Rozstrzygnięcie Konkursu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 16 maja 2013. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakończeniu Konkursu i rozstrzygnięciu Komisji Oceny przez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie profilu Facebook Bezpieczniej.pl. Wręczenie Nagród nastąpi drogą mailową na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej poprzez Stronę profilu Facebook Bezpieczniej.pl w okresie 48 godzin (licząc od dnia przekazania przez uczestnika adresu e-mail).

 

8. Interpretacja.
Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

 

9. Prawo właściwe.

Regulamin podlega przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

Jest nas 48074 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28354 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Partnerzy: turbiny.net, naprawa-skrzyni.pl, skrzyniebiegow.net
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (17)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 0.54sek przez NOXe Engine Å.