Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
szukajka_btt.gif
Regeneracja turbosprężarek
Polityka prywatności Bezpieczniej.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczniej.pl szanuje prywatność Użytkowników oraz Dane i pragnie je chronić przez cały czas.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Bezpieczniej.pl zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych przez Bezpieczniej.pl poprzez Serwis lub Aplikację.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie na warunkach określonych w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiejkolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy.
Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.

Reklamy online w ramach Serwisu lub Aplikacji, w tym między innymi Bannery nie zbierają żadnych Danych poszczególnych Użytkowników. Bezpieczniej.pl nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej.


Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Bezpieczniej.pl może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie jej przekazanym. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Aplikacji, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody. Wszelkie

Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi. Administratorem Danych jest Bezpieczniej.pl.

Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom Zarejestrowanym korzystania z Konta, Aplikacji, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Bezpieczniej.pl na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Bezpieczniej.pl jako administratora Danych.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

Bezpieczniej.pl może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi stronami trzecimi celem wyegzekwowania Praw, Dóbr oraz innych praw.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż:
a) Bezpieczniej.pl może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu;
b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu lub Aplikacji;
c) Bezpieczniej.pl może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej.

Serwis kierowany jest do:
a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych;
b) do osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu lub Aplikacji (w drodze wyjątku).

Bezpieczniej.pl wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych.
Bezpieczniej.pl zdaje sobie sprawę ze znaczenia środków służących do zabezpieczenia Danych, toteż w celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń (Sqlinjection, XSS, Broken Authentication and Session Management, Insecure Direct Object References, Cross-Site Request Forgery, Insecure Cryptographic Storage, Failure to Restrict URL Access, Insufficient Transport Layer Protection, Unvalidated Redirects and Forwards) już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu i Aplikacji podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci. Przede wszystkim, Serwis wymaga, w dowolnym momencie dostawy lub dostępu do Danych, ustanowienia "bezpiecznej sesji", przy użyciu Secure Socket Layer (SSL), zrozumiałego jedynie dla Urządzeń końcowych Użytkownika oraz Systemu Bezpieczniej.pl. Ponadto, wiele obszarów Serwisu wymaga użycia unikalnego identyfikatora Użytkownika oraz hasła, jako dodatkowych zabezpieczeń, które pomagają chronić Dane. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie tych informacji przez Użytkowników w ścisłej tajemnicy.

Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu Sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji.
Tym samym pomimo wysiłków, Bezpieczniej.pl nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług bądź Funkcjonalności.

Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża Zgodę na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 
Jest nas 48074 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28354 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Partnerzy: turbiny.net, naprawa-skrzyni.pl, skrzyniebiegow.net
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (25)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 0.54sek przez NOXe Engine Å.