Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
Naprawa skrzyń biegów Poznań
szukajka_btt.gif
Regeneracja turbosprężarek
Regulamin Bezpieczniej.pl i Lokalizator
REGULAMIN SERWISU BEZPIECZNIEJ.PL

§ 1. [OPIS SERWISU]

1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Bezpieczniej.pl - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.

2. Bezpieczniej.pl umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie powinien kontynuować korzystania z Serwisu.

3. Zarówno Regulamin, jak i Polityka Prywatności, są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności, są również udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

4. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

5. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

6. Bezpieczniej.pl podaje do wiadomości treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności - z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

7. Bezpieczniej.pl dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub - w wypadku braku innych możliwości - przy wykorzystaniu Serwisu.

8. Wraz z dostarczeniem każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności Użytkownik zostaje jednocześnie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tychże zmian.


§ 3. [ZNACZENIE]

1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1)Aplikacja - Oprogramowanie będące własnością Bezpieczniej.pl, udostępniany odpłatnie Użytkownikom,   umożliwiające rejestrację (przy wykorzystaniu systemu GPS) pokonanej przez Użytkownika pozycji i  udostępnienie tak zapisanych danych za pomocą Serwisu innym Użytkownikom.

Płatność za korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji Bezpieczny lokalizator PRO odbywa się w systemie pre-paid (przedpłaty). Użytkownicy, którzy nie dokonali przedpłaty SMS mogą korzystać ze standardowej pozbawionej opłat wersji  Aplikacji Bezpieczny lokalizator - pakiet biały.
Żadna z opcji płatnych Aplikacji nie zostanie uruchomiona przed uiszczeniem przedpłaty za wybrany pakiet! Dbamy w ten sposób o bezpieczeństwo użytkowników, którzy chcą korzystać z bezpłatnej wersji Aplikacji.


2)Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów.

3)Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4)Dobra - dobra osobiste Użytkownika wykorzystywane w ramach Serwisu.

5)Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności.

6)Domena - narzędzie, współpracujące z nazwami domenowymi: bezpieczniej.pl oraz bezpieczniej.pl, wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu.

7)Droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Bezpieczniej.pl a Użytkownikiem Zarejestrowanym dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego przyporządkowanego do Konta bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Bezpieczniej.pl.

8)Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym w szczególności:
a) edytowanie, komentowanie, ocenianie,
b) zamieszczenie zdjęć i filmów,
c) geotagowanie zdjęć oraz filmów;
d) dokonywanie graficznej prezentacji portretów.

9)Geotagowanie - proces łączenia informacji o położeniu danego punktu (jego współrzędnych geograficznych) z innymi dotyczącymi go danymi dostępnymi w ramach Serwisu.

10)Google Checkout - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem checkout.google.com, administrowana przez spółkę pod firmą GPL Payment Limited z siedzibą w Londynie (SW1W 9TQ), pod adresem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, zarejestrowaną w Anglii (pod numerem 05903713).

11)Grafika - graficzne aspekty interfejsu Serwisu, w tym w szczególności wszystkich stron i podstron Serwisu oraz znaków specjalnych pojawiających się w Serwisie.

12)Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13)Konto - konto w Serwisie.

14)Licencja - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia Bezpieczniej.pl do korzystania z Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta - na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.

15)Okres Licencji - czas określony 2 lat liczony osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją (od momentu jego wprowadzenia do Serwisu).

16)Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu.

17)Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami Bezpieczniej.pl, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu.

18)Partner Fast-SMS - bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Fast-SMS przy obsłudze płatności w ramach centrum rozliczeniowego - witryny internetowej funkcjonującej pod adresem: platnosci.pl, administrowanej przez Fast-SMS.

19)Fast-SMS - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem fast-SMS.net, administrowana przez spółkę pod firmą Fast-SMS z siedzibą w 03-969 Warszawa ul. Lizbońska 4/80 prowadzona pod nr NIP: 1131166687, REGON: 015523858.

20)Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności Bezpieczniej.pl.

21)Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze.

22)Przedłużony Okres Licencyjny - czas określony równy 12 miesiącom kalendarzowym.

23)Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

24)Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 14 Regulaminu.

25)Serwis - witryna internetowa Bezpieczniej.pl, do której kieruje Domena.

26)Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.

27)Strona internetowa - dokument utworzony we właściwym języku programowania, pobierany z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika sieci Internet za pomocą przeglądarki.

28)System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego.

29)Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30)Bezpieczniej.pl - spółka pod firmą RORK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracyjny: ul. Promienista 83, kod pocztowy: 60-141, NIP:7792368304, Regon: 301306335, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 344551, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kontakt: tel. 517-751-016 lub e-mail: info@bezpieczniej.pl.

31)Umowa - umowa o świadczenie Usług.

32)Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci.

33)Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci.

34)Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

35)Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto.

36)Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Bezpieczniej.pl i Aplikacją Bezpieczny Lokalizator.


Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych:

1) system operacyjny Microsoft Windows nie starszy niż wersja 95 lub system operacyjny Mac OS,
2) przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Google Chrome w wersji 9 lub wyższej,
3) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript,
4) zainstalowana i prawidłowo działająca wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.

II. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych:

1) system operacyjny Android nie starszy niż wersja 2.0,
2) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css/ html.

III. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wyżej wymienionych aplikacji, innych niż Aplikacja, wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.

IV. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail). Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM.

V. Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (w szczególności automatyzujących wypełnianie formularzy i symulujących ruch generowany przez działania Użytkownika).

VI. Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu albo Aplikacji lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.

37) Witryna internetowa - zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze, dostępnych pod jedną domeną internetową stron internetowych.

38) Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje lub materiały.

39) Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności) lub na otrzymywanie informacji handlowej od Bezpieczniej.pl lub Partnerów.

40) Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Bezpieczniej.pl lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie lub Aplikację), sieci komputerowe (w tym System Bezpieczniej.pl lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe, w tym bez ograniczeń, wszelkie "robaki", "wirusy", "drzwi tylne”, "bomby zegarowe", "konie trojańskie", "drop dead devices" lub innego typu programy komputerowe, kody komputerowe bądź procedury, które mają na celu lub mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp, wyłączyć, uszkodzić lub usunąć oprogramowanie (w tym Oprogramowanie lub Aplikację), sprzęt (w tym Urządzenia końcowe, System Bezpieczniej.pl lub ich elementy) lub dane (w tym Dane) bądź wykonywać inne podobne funkcje.

41) Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione autorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, w tym Oprogramowanie, Aplikacja, projekty, tekst, obrazy, fotografie, ilustracje, materiały audio i wideo, Grafika, bazy danych, wybór, kolejności, wygląd i układ elementów, a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Bezpieczniej.pl lub podmiotów, z którymi łączą Bezpieczniej.pl stosowne umowy dotyczące Praw.


2. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.

3. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej, lub prawniczej (odpowiednio).


§ 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

1. Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: Bezpieczniej.pl, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym Bezpieczniej.pl nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na, bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Bezpieczniej.pl, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkowników treści (w tym Zawartość) o charakterze bezprawnym.

3. Bezpieczniej.pl jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Bezpieczniej.pl w ramach Serwisu danych składających się na, bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Bezpieczniej.pl.

4. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu. W szczególności Użytkownicy oświadczają i zapewniają, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie zawierać żadnych treści, które: są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; naruszają jakiekolwiek Prawa innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich, tajemnice handlowe, Dobra bądź prywatność, naruszają umowy o zachowaniu poufności lub naruszają jakiekolwiek przepisy Terytorium odnoszące się w szczególności do nieuczciwej konkurencji lub zakazanej reklamy; mają charakter zniesławiający, szykanujący; obsceniczny, pornograficzny bądź zawierają Złośliwy kod.
Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

5. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji.

6. Bezpieczniej.pl egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości są niedokładne, zostały umieszczone w Serwisie bez wymaganego zezwolenia Bezpieczniej.pl lub w inny sposób naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą jej przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do:
a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części,
b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu
lub
c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Bezpieczniej.pl środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub blokowania bądź usunięcia Konta.

7. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Bezpieczniej.pl nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.

8. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Bezpieczniej.pl, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Bezpieczniej.pl nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.

9. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych. Użytkownik winien mieć świadomość, iż:
a) Bezpieczniej.pl może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji,
b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu lub Aplikacji,
c) Bezpieczniej.pl może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej,
d) Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów wyraża każdorazowo Zgodę. Adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik, przy czym Partner powinien przekazać danemu Użytkownikowi wszystkie wymagane prawem informacje. Operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.


§ 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]


1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu, kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

3. Poza warunkami wymienionymi powyżej Użytkownicy nie będą:
a) korzystać z Serwisu celem wysyłania, umieszczania w Serwisie lub doprowadzenia do przekazywania wiadomości-śmieci, łańcuszków, powtarzających się wiadomości, niezamówionych informacji handlowych bądź innych komunikatów tożsamych bądź analogicznych do komunikatów typu SPAM,
b) szkodzić w jakikolwiek sposób,
c) prowadzić przy pomocy Serwisu działalności gospodarczej we własnym bądź cudzym imieniu czy też na własną bądź cudzą rzecz - bez wyraźnego niedorozumianego zezwolenia Bezpieczniej.pl,
d) podszywać się pod inne osoby lub podmioty,
e) naruszać prawa do prywatności, Dóbr lub Praw innych Użytkowników, Partnerów czy też osób trzecich,
f) zbierać, gromadzić, ingerować lub przechowywać Dane inne niż własne Dane.


§ 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]


1. Uprawnionym do Znaków jest Bezpieczniej.pl lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Bezpieczniej.pl. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub zakazane korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Bezpieczniej.pl w celu korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji, udziela Bezpieczniej.pl Licencji na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie – niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji. Zawartość, w zakresie Licencji nie obejmuje Dóbr takich jak wizerunek.

3. Licencja ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja zostaje udzielona na Okres Licencji. Okres Licencji ulega cyklicznemu przedłużeniu na Przedłużony Okres Licencyjny, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu licencyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Licencji ze skutkiem na koniec każdego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego), za wypowiedzeniem złożonym w ostatnim miesiącu danego okresu licencyjnego (w tym Przedłużonego Okresu Licencyjnego). Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu zmian Regulaminu na warunkach tutaj opisanych, efektywne udzielanie Licencji na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

4. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

5. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.§ 7. [OPŁATY]

1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności. Walutą płatności obowiązującą w Serwisie jest polski złoty (PLN).

2. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne, zgodnie z cenami wskazanymi w odpowiednim cenniku.

3. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub SMS-em typu premium przeprowadzane są za pośrednictwem odpowiednio Google Checkout lub Fast-SMS.

5. Płatności za pośrednictwem Fast-SMS mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

6. W przypadku płatności za pośrednictwem Fast-SMS, Bezpieczniej.pl udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Fast-SMS .

7. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Fast-SMS, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
(i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Fast-SMS będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
(ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Fast-SMS będącego bankiem,
(iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Fast-SMS.

8. W celu dokonania płatności przy wykorzystaniu Fast-SMS, Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Fast-SMS zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera Fast-SMS. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Fast-SMS, płatność może nie zostać zrealizowana.


§ 8. [KONTO]

1. Użytkownicy mogą a) umieszczać Zawartość w Serwisie lub b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności (w tym Aplikacji) jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.

2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail),
b) login,
c) imię.
Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu. Każda osoba wpisująca dane do formularza rejestracyjnego, obowiązana jest podawać jedynie własne Dane. Bezpieczniej.pl przewiduje zbieranie przez niego Danych jedynie od osoby, której Dane dotyczą.

3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.

4. Z tytułu założenia Konta Bezpieczniej.pl nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.

5. Po założeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić swoje dane o:
a) województwo
b) miasto

6. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (odpowiednio):
a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie,
b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu,
c) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

7. Bezpieczniej.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Bezpieczniej.pl uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra Bezpieczniej.pl, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

8. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

9. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za:
a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła,
b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika
oraz
c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli, a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.


§ 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Bezpieczniej.pl szanuje prywatność Użytkowników, Dane oraz Dobra i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności, która ma zastosowanie wyłącznie do treści zebranych przez Bezpieczniej.pl poprzez Serwis, wyjaśnia, jak Bezpieczniej.pl zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.


§ 10. [ZABEZPIECZENIE]

1. Użytkownicy niniejszym zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Bezpieczniej.pl, jak również jej udziałowców, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, Partnerów oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta lub Aplikacji, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.

2. Bezpieczniej.pl zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Bezpieczniej.pl, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Bezpieczniej.pl, zgodnie z wnioskiem Bezpieczniej.pl, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.


§ 11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI]


1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Bezpieczniej.pl lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Bezpieczniej.pl lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.

2. Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu, lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Aplikacji, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Bezpieczniej.pl nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.


§ 12. [CHARAKTER INFORMACJI]

Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu wiedzy technicznej lub technologicznej.

§ 13. [NARUSZENIA]


1. Bezpieczniej.pl szanuje Prawa oraz Dobra innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom Bezpieczniej.pl, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.

2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winny jest dokonać zgłoszenia tego faktu Bezpieczniej.pl.

3. Dla ułatwienia Bezpieczniej.pl reakcji na ewentualne naruszenia, Bezpieczniej.pl zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie było skierowane pod następujący adres: info@bezpieczniej.pl i spełniało następujące kryteria:
a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra,
b) precyzyjny opis Zawartości, Utworu lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów,
c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu),
d) dane kontaktowe zgłaszającego; e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr, a nieszkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Bezpieczniej.pl lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).


§ 14. [REKLAMACJE]

1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania czy też nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego,
b) określenie przedmiotu reklamacji (w tym opis zdarzenia reklamacyjnego) oraz reklamowanego okresu,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych,
d) datę zawarcia Umowy i data zdarzenia reklamacyjnego,
e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia,
f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności,
g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Bezpieczniej.pl, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

5. Bezpieczniej.pl udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej przyporządkowany do Konta) w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) nazwę jednostki Bezpieczniej.pl rozpatrującej reklamację,
b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia,
c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty,
e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu,
f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego albo - w przypadku reklamacji płatności i ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Bezpieczniej.pl - informacja o przekazaniu reklamacji odpowiednio Google Checkout lub Fast-SMS,
g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.


§ 15. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Bezpieczniej.pl - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.

2. Z momentem rozwiązania Umowy:
a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta),
b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte,
c) dostęp do Serwisu (również za pomocą Aplikacji) zostanie zablokowany,
d) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu – przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Bezpieczniej.pl, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.

4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.


§ 16. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.

2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikami i Bezpieczniej.pl. Jak wspomniano powyżej, Użytkownicy mogą być także zobowiązani do przestrzegania Dodatkowych warunków, które mogą mieć zastosowanie do udostępnianych w ramach Serwisu Usług lub Funkcjonalności, treści osób trzecich lub oprogramowania innych podmiotów.

3. Zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Bezpieczniej.pl (w szczególności te wskazane w § 11 Regulaminu) oraz zabezpieczenia Bezpieczniej.pl w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

5. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Bezpieczniej.pl a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Bezpieczniej.pl oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.

7. Umowa zawierana jest w języku polskim.

8. Treść Umowy, na którą składają się warunki Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Dodatkowych warunków jest udostępniona pod adresem: www.bezpieczniej.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej utrwalenie przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych Użytkownika. Warunki dotyczące opłaconych przez Użytkownika dostępów bądź opłaconego korzystania z wymagających tego Usług bądź Funkcjonalności są dostępne w ramach Konta danego Użytkownika. Niezależnie od tego warunki opłaconych przez Użytkownika dostępów bądź opłaconego korzystania z wymagających tego Usług bądź Funkcjonalności są utrwalone w formie elektronicznej w Systemie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.
 

Jest nas 48080 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28356 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Naprawa skrzyń biegów Poznań
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (31)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 0.54sek przez NOXe Engine Å.